Fundatorzy, Rada i Zarząd Fundacji
Joanna Maria Onyszkiewicz

Joanna Maria Onyszkiewicz

Fundatorka
Krzysztof Jaraczewski

Krzysztof Jaraczewski

Fundator
Jadwiga Maria Jaraczewska

Jadwiga Maria Jaraczewska

Przewodnicząca Rady Fundacji

Od ponad 30. lat żona Krzysztofa Jaraczewskiego, z którym mają dwóch synów: Dominika i Jerzego. Psycholog kliniczny z bogatym doświadczeniem pracy w polskich i brytyjskich ośrodkach zdrowia psychicznego.

Absolwentka Uniwersytetu Londyńskiego. Inicjatorka powstania i wieloletnia prezes Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej, promującego metodę Dialogu Motywującego. Autorka książek i artykułów naukowych, w tym książki „Dialog motywujący w teorii i praktyce”. Zaangażowana w szerzenie w Polsce nowych metod psychologicznych o skuteczności potwierdzonej badaniami naukowymi. Twórczyni autorskiego systemu szkoleń z zakresu Dialogu Motywującego. Kierownik naukowy 4-letniego kursu psychoterapii oraz kursu superwizora-dydaktyka psychoterapii. Członkini władz stowarzyszeń naukowych (np. PTTPB). Współorganizatorka i aktywna uczestniczka konferencji naukowych w Polsce i zagranicą. Działaczka organizacji Network for Psychotherapeutic Care in Europe propagującej psychoterapię w regulacjach krajów Unii Europejskiej. Trener nowych trenerów w międzynarodowej organizacji Motivational Interviewing Network of Trainers. Trener biznesu.

Janusz Adam Onyszkiewicz

Janusz Adam Onyszkiewicz

Członek Rady
Dr. Marek Głuchowski

Dr. Marek Głuchowski

Członek Rady

Założyciel oraz Partner Zarządzający Kancelarii Głuchowski Siemiątkowski Zwara i Partnerzy. Doktor nauk prawnych.

Ukończył prawo, a później obronił pracę doktorską na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie przez wiele lat pracował w Katedrze Prawa Handlowego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku.

Pełnił m.in. funkcje: Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Prezesa Zarządu PKO BP S.A., Przewodniczącego Rady Nadzorczej Wilbo S.A., Przewodniczącego Rady Nadzorczej Centrum Haffnera sp. z o.o. Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A., Członka Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A., Członka Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska S.A., Członka Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, a obecnie jest Członkiem Rady Nadzorczej PTE AEGON S.A. i Kompap  S.A.,  jak również Przewodniczącym Rady Fundacji Badawczej „Bałtycki Instytut Technologiczny” w Gdyni.

Jest także arbitrem Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarki Morskiej w Gdyni oraz zasiada we władzach Sądu Arbitrażowego „Lewiatan”.

Prezes Zarządu Gdańskiego Klubu Biznesu.

Jerzy Koźmiński

Jerzy Koźmiński

Członek Rady

Od roku 2000 prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, która została utworzona z podwójną intencją – aby wspierać proces umacniania przemian zapoczątkowanych w Polsce w roku 1989 oraz dzielić się polskim doświadczeniem w zakresie transformacji z innymi krajami.

W latach 1994-2000 był ambasadorem RP w Waszyngtonie; jego działalność koncentrowała się na uzyskaniu przez Polskę członkostwa w NATO oraz kształtowaniu sojuszniczych stosunków między Polską a USA.

Przed objęciem placówki dyplomatycznej w USA uczestniczył w działaniach na rzecz przebudowy państwa i gospodarki. Od 1989 roku, najpierw jako dyrektor generalny, a później podsekretarz stanu w Urzędzie Rady Ministrów, był bliskim współpracownikiem wicepremiera i ministra finansów Leszka Balcerowicza; koordynował prace sztabu autora programu stabilizacji i transformacji polskiej gospodarki. W latach 1992-1993, jako podsekretarz stanu w URM i współpracownik premier Hanny Suchockiej, organizował i prowadził zespoły analityczno-doradcze służące szefowej rządu. W latach 1993-1994 pełnił funkcję sekretarza stanu w MSZ, m.in. przygotowując program modernizacji polskiej służby zagranicznej

W roku 2004 był przewodniczącym Polskiego Komitetu Organizacyjnego Europejskiego Szczytu Gospodarczego, obradującego w Warszawie w przededniu rozszerzenia Unii Europejskiej.

Od 2010 roku jest członkiem Rady Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, od 2008 wchodzi w skład Komisji Trójstronnej (The Trilateral Commission). Przez dwie kadencje był członkiem Rady Programowej Instytutu im. Adama Mickiewicza (po raz drugi w latach 2012-2016), a także Rady Programowej Kongresu Kultury Polskiej (2009).

Obecnie pełni funkcję przewodniczącego Rady Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, przewodniczącego Rady Fundacji Dobrej Edukacji, członka Rady Fundacji Rodziny Józefa Piłsudskiego, Rady Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Rady Fundacji Polska-Haiti, Rady Fundacji Oxford Noble.

Jest przewodniczącym Jury Konkursu EY Przedsiębiorca Roku, członkiem Kapituły Nagrody Polskiej Rady Biznesu, Kapituły Nagród Newsweeka im. Teresy Torańskiej, Kapituły Konkursu Dobroczyńca Roku, Kapituły Konkursu Gwiazdy Dobroczynności.

W roku 1998 został laureatem Nagrody im. Andrzeja Bączkowskiego – za pracę na rzecz reform, działalność ponad podziałami politycznymi oraz wysiłki związane z uzyskaniem przez Polskę członkostwa w NATO. W roku 2000 otrzymał od Prezydenta RP Krzyż Komandorski z Gwiazdą Polonia Restituta. Odznaczony również Orderem Wielkiego Księcia Giedymina za wspieranie euroatlantyckich aspiracji Litwy (Wilno, 2002), a także Medalem Sekretarza Obrony USA za Wybitne Osiągnięcia w Służbie Publicznej (Waszyngton, 2000). Otrzymał też Medal Fundacji Kościuszkowskiej za wkład w rozwój stosunków polsko-amerykańskich (Nowy Jork 2001).

W roku 2011 został laureatem Nagrody im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Otrzymał także inne wyróżnienia, a wśród nich: Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji (2001), Medal Województwa Małopolskiego (2009), Medal Honorowy za Zasługi dla Małopolski (2014), Nagrodę Wolności Rady Atlantyckiej – wspólnie z PAFW (2014), Orly Niepodległości Miasta Tarnowa (2015), Nagrodę im. Władysława Grabskiego Konfederacji Lewiatan (2016).

Z wykształcenia ekonomista – absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS (obecnie SGH). Żona Irena Koźmińska, założycielka i prezes Fundacji „ABC XXI”, inicjatorka kampanii „Cała Polska Czyta Dzieciom”.

Dominik Jaraczewski

Dominik Jaraczewski

Członek Rady
Prof. Michał Kleiber

Prof. Michał Kleiber

Członek Rady

Członek rzeczywisty PAN, Minister Nauki i Informatyzacji w latach 2001 – 2005, Społeczny Doradca Prezydenta RP ds. badań i rozwoju w latach 2006 – 2010, członek Rady ds. Edukacji i Badań Naukowych przy Prezydencie RP w latach 2008 – 2010, Prezes PAN w latach 2007 – 2015, Ambasador ds. Nowej Narracji dla Europy przy Komisji Europejskiej w latach 2012 – 2018, Wiceprezydent Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk od roku 2016.

Prof. Michał Kleiber jest specjalistą w zakresie mechaniki i informatyki. Głównym tematem jego pracy badawczej i dydaktycznej są zastosowania nowoczesnych technik komputerowych w badaniach naukowych, technice i medycynie – w szczególności do modelowania, analizy, symulacji i wizualizacji złożonych zjawisk nieliniowej termo-mechaniki. Zajmuje się także problematyką prorozwojowej polityki państwa, a w szczególności strategią rozwoju edukacji, nauki i innowacyjności gospodarki.

Jest autorem bądź współautorem ponad 240 prac naukowych oraz 7 książek opublikowanych w wydawnictwach o światowej renomie. Jest członkiem rad redakcyjnych 17 międzynarodowych czasopism naukowych, w tym redaktorem naczelnym prestiżowego czasopisma o światowej renomie „Archives of Computational Methods in Engineering” (Springer) oraz wydawanego pod auspicjami ECCOMAS (Eurpean Community of Computational Methods in Applied Sciences) czaspopisma „Computer Assisted Methods in Engineering and Science”. Zajmuje się także popularyzacją nauki – m.in. jest członkiem Rady Naukowej czasopisma popularnonaukowego „Wiedza i Życie”. Jest laureatem licznych nagród, w tym Orderu Orła Białego, najbardziej prestiżowej krajowej nagrody naukowej przyznawanej przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, Medalem Królestwa Belgii za osiągnięcia innowacyjne oraz japońskim Orderem Wschodzącego Słońca – Złota i Srebrna Gwiazda za osiągnięcia naukowe i promocję współpracy polsko-japońskiej. W roku 2012 otrzymał Nagrodę im. A. Mickiewicza przyznaną przez Komitet ds. Współpracy Francusko-Niemiecko-Polskiej (tzw. Trójkąt Weimarski). W roku 2007 otrzymał od Zwiazku Banków Polskich tytuł Ambasadora Gospodarki Elektronicznej. Jest doktorem honoris causa uczelni w Lublinie, Krakowie, Warszawie, Bydgoszczy, Darmstadt (RFN), Mons (Belgia) oraz Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie, ma także tytuł inżyniera honoris causa uczelni Ecole Nationale D’Ingenieurs w Metz (Francja) . Został wybrany członkiem zagranicznym Austriackiej Akademii Nauk, członkiem Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk w Salzburgu oraz członkiem Academia Europaea z siedzibą w Londynie. Jest członkiem zwyczajnym Towarzystwa Naukowego Warszawskiego.

O. Stanisław Opiela

O. Stanisław Opiela

Członek Rady

Stanisław Andrzej Opiela,  sj. – jezuita, magister polonistyki, i teologii oraz doktor filozofii. Był redaktorem naczelnym „Przeglądu Powszechnego”, który wznowił w 1982 roku., po zlikwidowaniu go na początku lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku przez władze państwowe. Jednocześnie był kapelanem internowanych w Białołęce, wraz z ks. biskupem  Alojzym Orszulikiem  i Interpressem  organizował Biuro prasowe i pielgrzymki papieskie do Polski w latach 1983, 1987 i 1991. Był jednocześnie przełożonym prowincji Wielkopolsko Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego. Następnie ojciec Generał Peter Hans Kolvenbach wysłał go do Rosji w celu odnalezienia jezuitów tam pracujących nielegalnie w czasach Z.S.R.R. i oficjalnego uznania istnienia jezuitów w Federacji Rosyjskiej (prócz krajów bałtyckich). Po wypędzeniu jezuitów z Rosji w 1820 roku, w 1992 roku zarejestrował w Ministerstwie sprawiedliwości Federacji Rosyjskiej zakon jako Niezależny Rosyjski Region Towarzystwa Jezusowego i był jego przełożonym. Od 1998 roku jednocześnie był rektorem Kolegium św. Tomasza z Akwinu w Moskwie i wykładowcą antropologii filozoficznej w tej uczelni i w seminarium duchownym dla kleryków diecezjalnych w Federacji Rosyjskiej. Gdy powstał Katolicki Episkopat Rosyjski, został wybrany jego sekretarzem generalnym. W latach 2001 – 2004 pracował w U.C.P.E. (Biuro inicjatyw i problemów europejskich) w Strasburgu i w Brukseli, współpracując jednocześnie z Przedstawicielstwem Stolicy Apostolskiej przy Radzie Europy i przy Unii Europejskiej. Po powrocie do Polski w 2004 roku współpracował z jezuickim Europejskim Centrum Komunikacji i Kultury w Falenicy i z „przeglądem Powszechnym”. Obecnie jest kapelanem w Domu Lekarza Seniora, udzielając się  też w parafii Św. Andrzeja Boboli

 

Prof. Rafał Habielski

Prof. Rafał Habielski

Członek Rady
Tomasz Kiersnowski

Tomasz Kiersnowski

Prezes Zarządu