Powołanie Rady Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku

21 lipca 2022 r. Wiceprezes Rady Ministrów, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński, wydał zarządzenie powołujące członków Rady Muzeum przy Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. W jej składzie znalazło się dwanaście osób: prof. dr hab. Andrzej Friszke, Michał Góras, Jan Kasprzyk, Paweł Wojciech Kastory, Małgorzata Lubecka, dr Michał Niezabitowski, prof. dr hab. Janusz Józef Odziemkowski, Jacek Rusiecki, Kacper Sakowicz, Robert Supeł, Maciej Trybuchowski oraz dr hab. Zbigniew Wawer.

Do zadań Rady należy nadzór nad wypełnianiem przez Muzeum jego powinności wobec zbiorów i społeczeństwa, a w szczególności nad realizacją celów przyświecających wszystkim muzeom: gromadzeniu i trwałej ochronie dziedzictwa ludzkości o charakterze materialnym i niematerialnym, upowszechnianiu wiedzy i umożliwianie korzystania ze zgromadzonych zbiorów. Rada Muzeum ocenia także przedkładane przez dyrektora Muzeum sprawozdania roczne z działalności, działalność Muzeum oraz opiniuje roczny plan działalności.

Kadencja Rady trwa cztery lata.